Βυθοσκόπηση

  • Άμεση και Έμμεση
  • Διάγνωση παρακολούθηση παθήσεων αμφιβληστροειδούς και οπτικού νεύρου ( διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή ωχροπάθεια, γλαύκωμα, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς)